YVA-päätös Syvälahden tuulivoimahankkeesta

Tiedote: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Syvälahden tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavalla

Suomen Tuulivoima Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalaa kattavan Syvälahden tuulivoimapuiston rakentamista Savonlinnaan entisen Savonrannan kunnan etelärajalle. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 08.07.2011 antanut päätöksen, jonka mukaan Syvälahden tuulivoimapuiston toteuttaminen ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaista arviointimenettelyä.

Syvälahden tuulivoimahanke saattaa aiheuttaa yksittäisten voimalaitosten sijoittelusta riippuen haitallisia vaikutuksia sijoituspaikan lähistön asukkaille, mutta ELY-keskus katsoo, ettei vaikutusten laajuus ole erityisen merkittävä. Haitalliset vaikutukset tulee ottaa huomioon alueen kaavasuunnittelussa ja haittoja on vähennettävä kaikin suunnittelussa käytettävissä olevin keinoin. Tuulivoimapuiston keskeisimpiä haitallisia ympäristövaikutuksia ovat hankkeen maisemalliset vaikutukset lähinnä vesistöalueelle. Lisäksi tuulivoimahankkeella saattaa olla mm. haitallisia linnustollisia vaikutuksia, mitkä tulee selvittää kaavan laatimisen yhteydessä.

ELY-keskus katsoo, ettei sen tietoon ole tullut Suomen Tuulivoima Oy:n käynnistämästä Syvälahden tuulivoimapuiston hankkeesta tai sen ympäristöstä mitään sellaisia erityispiirteitä tai arvoja, joiden perusteella hankkeen ympäristövaikutuksia kokonaisuutena tarkasteltuna voitaisiin pitää YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavina. Harkintaperusteina on tarkasteltu hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutusten luonnetta.

Hankkeen toteuttaminen vaatii yleiskaavan laatimista ja sen perusteella myönnettäviä rakennuslupia. Savonlinnan kaupunki on hankkeesta vastaavan aloitteesta käynnistänyt ns. tuulivoimayleiskaavan laatimisen alueelle. Hankkeen vaikutukset selvitetään kaavoitusprosessissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksessa lueteltujen arviointia edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kesäkuun alussa voimaan tulleessa asetusmuutoksessa tuulivoimahankkeiden kokorajaksi on määritelty vähintään kymmenen laitosta tai vähintään 30 megawatin kokonaisteho.