Puolustusvoimilta kielteinen lausunto Syvälahdesta

Puolustusvoimat antoi lausuntonsa Syvälahden tuulivoimahankkeesta helmikuussa 2013. Lausunto perustuu VTT:llä teetettyyn tutkaselvitykseen. Valitettavasti puolustusvoimien lausunto oli kielteinen. Se näkee, että alueelle rakennettavilla tuulivoimaloilla on haitallinen vaikutus puolustusvoimien lakisääteiseen aluevalvontatehtävän suorittamiselle. Puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien asiantuntija-arvioiden perusteella hankkeella ei kuitenkaan arvioida olevan muita merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin eikä puolustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyksiin.

Nyt selvityksessä on, voidaanko voimalamäärää vähentämällä saada puolustusvoimilta hyväksyvä lausunto hankkeelle.

Kaavoituksessa edetään tästä huolimatta loppuun saakka. Puolustusvoimien hyväksyntä voidaan vaatia rakennuslupavaiheessa, tai rakennusluvat voi saada ehdollisina (eli rakentaa saa vasta, kun puolustusvoimilta on hyväksyntä hankkeelle).

Tutka-asia on yksi tuulivoimahankkeiden suurimmista kompastuskivistä tällä hetkellä. Ongelman ratkaisemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut lakiehdotuksen tuulivoiman kehittämisalueista. Tuulivoimarakentamisen tutkaesteet voitaisiin poistaa tietyillä erikseen nimetyillä alueilla puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkan hankinnalla. Lisää asiasta: TEM: Valtiolta tukea Raahen seudun tutkahaitan kompensointiin ja TEM: Tutkakompensaatio.