Vanhankylän tuulivoimahanke

Suomen Tuulivoima Oy suunnittelee max. 8 tuulivoimalan hanketta Vanhankylän alueelle Loviisaan. Suunnittelualue sijaitsee noin 18 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta länteen. Pääsääntöisesti metsätalousaluetta oleva alue rajautuu lännessä Porvoon kaupungin rajaan ja pohjoisessa Porvoon moottoritiehen (valtatie 7). Suunnittelualueen itäpuolella moottoritien ja Vanhankyläntien eritasoliittymän kohdalla sijaitsee Kuninkaantien ABC ja Robin Hood -myymälä.

Loviisan kaupunginhallitus päätti § 180 27.6.2011, että Loviisan kaupungille on ensisijaisen tärkeää sekä tuulivoiman lisäinvestointien mahdollistava maankäytön tarkastelu että tuulivoimainvestoijien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. Loviisan seudun elinkeino-ohjelmassa on yhtenä tavoitteena energia-alan osaamisen täydentäminen vähäpäästöisen ja päästöttömän energian osaamisella. Vuonna 2013 laadittiin koko kaupungin kattava tuulivoimaselvitys, jonka pohjalta rajattiin tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Alueita löytyi yhteensä 13 kpl, joista yksi on Vanhankylän tuulivoima-alue. Tekninen lautakunta (26.2.2013) ja kaupunginhallitus (25.3.2013) ovat hyväksyneet tuulivoimaselvityksen jatkotyön pohjaksi. Vanhankylän tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistava osayleiskaava on tullut vireille vuoden 2014 kaavoituskatsauksella, TL 25.2.2014, § 24. Aloitusvaiheessa koottiin suunnittelun käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka oli nähtävillä 14.10.-14.11.2014.