Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta

Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 6 § perustella, että Vanhankylän tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia, taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelo on esitetty YVA-asetuksen 6 §:ssä. Hankeluettelon kohdan 7 e) mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset tuulivoimahankkeet, joissa yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia

Vanhakylän tuulivoimahankkeen koko on enintään 8 tuulivoimalaa ja kokonaisteho jää alle 30 megawattia. Kokoluokkansa puolesta Vanhakylän tuulivoimahanke ei siten edellytä YVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja Iaajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-lain 4 §:n 3 momentin mukaan harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa on otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Huomioon otettavia seikkoja on tarkemmin kuvattu YVA-asetuksen 7 §:ssä.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että esitetyn mukaisen Vanhakylän tuulivoimahankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne eivät ole sellaisia, että tuulivoimaloiden rakentaminen todennäköisesti aiheuttaisi laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Näin ollen Vanhakylän tuulivoimahanke ei edellytä myöskään YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaista ympäristövaikutusten tapauskohtaista arviointimenettelyä.

Hankkeen mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset selvitetään vireillä olevassa osayleiskaavassa.

YVA-lain 25 §:n mukaan myös muiden kuin YVA-menettelyyn tulevien hankkeiden osalta hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.

Vanhakylän tuulivoimahankkeen edellyttämän osayleiskaavaprosessin yhteydessä laaditaan luonto-, lajisto- ja maisemaselvitykset ja tehdään tarvittavat arviot hankkeen ympäristövaikutuksista. Kaavoitusprosessi turvaa myös osallisten vaikutusmahdollisuudet.

Päätös Ympäristö.fi-sivuilla.