Syvälahti

Savonlinnan kaupungin, entisen Savonrannan kunnan Syvälahden alueelle suunnitellaan max. yhdeksän 3 MW voimalan tuulipuistoa. Tuulipuistoksi suunniteltu alue on vuokrattu Tornator Oyj:lta.


24.01.2012

Finavian lentoesterajoitukset edelleen ongelmana Syvälahdessa

Finavian viime vuoden puolella asettamat uudet lentoesterajat eivät ole auttaneet Syvälahden tilannetta. Lentoesterajat ovat alueella osittain pysyneet samoina ja osittain jopa kiristyneet. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että alueelle saadaan Finavian mukaan rakentaa vain yksi voimala, jolle saatiin myönteinen lentoestelausunto jo elokuussa.


15.12.2011

Finavia lieventää lentoesterajoituksiaan

Lentoesteiden korkeusrajoituksia lievennetään 15.12.2011 alkaen. Lausuntojen lieventämisellä edistetään tuulivoiman lisärakentamista uusien voimalahankkeiden lisääntyessä ja voimaloiden korkeuksien kasvaessa.

Lisätietoja: http://www.finavia.fi/medialle/tiedotearkisto/finavia_tiedotteet/finavia_tiedote?id=7779353

Selvitteillä on, onko muutoksella vaikutuksia Syvälahden hankkeeseemme.


20.11.2011

Syvälahden maisemasovitteet, osa III

Suomen Tuulivoima Oy on teettänyt maisemasovitteita, jotka on tehty Syvälahden alueella tehtyjen kuvausten pohjalta. Maisemasovitteiden avulla saadaan selvyyttä siihen, miten tuulivoimalat näkyvät minnekin. Sovitteet on tehnyt TuuliSaimaa Oy.

Jokaisesta kuvasta on kaksi versiota: mahdollista todellisuutta kuvaava maisemasovite sekä ääriviivallinen maisemasovite. Ääriviivallisen sovitteen avulla nähdään tarkemmin, missä voimalat ovat, mikäli esimerkiksi puusto peittää näkyvyyttä. Ääriviivavahvistus näyttää siis myös todellisuudessa näkymättömiin jäävien voimaloiden sijainnit kuvauspaikasta katsottuna.

Tässä osiossa on kuvat Kortelahden toiselta puolelta (kuvat 1&2) sekä Ristilammen etelärannalta (kuvat 3&4). Kuvat on otettu syksyllä 2011. Kuvauskartta on tehty maanmittauslaitoksen avoimen aineiston Maastokarttarasteri 1:50 000 pohjalta 05/2013.  Lisenssi.

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana!

 

Syvälahti_maanmittauslaitos_mallinnuskartta1_pieni

Kuvauskartta 3. Kortelahden toiselta puolelta Syvälahteen ja Ristilammen eteläpuolelta pohjoiseen päin.

Kuva 1. Kortelahden toiselta puolelta Syvälahteen päin (koilliseen)

Kuva 1. Näkymä Kortelahden toiselta puolelta Syvälahteen päin (koilliseen). Lähin suunniteltu voimalapaikka on Nilkonkalliolla, n. 1,6 km päässä kuvauspaikasta.

Kuva 1 ääriviivoilla. Lähin voimala näkyy puiden takana, muut peittyvät metsän taakse.

Kuva 1 ääriviivoilla. Lähin voimala (Nilkonkallio) näkyy puiden takana, muut peittyvät metsän taakse.

Kuva 2

Kuva 2. Kortelahden toiselta puolelta Syvälahteen päin (itään).

Kuva 2 ääriviivoilla

Kuva 2 ääriviivoilla

Kuva 3. Ristilammen eteläpuolelta pohjoiseen päin. Kuvassa näkyvään voimalaan on matkaa n. 2,5 km.

Kuva 3. Ristilammen eteläpuolelta pohjoiseen päin. Kuvassa näkyvä voimala sijaitsee Pässintyykynmäellä, n. 2,5 km päässä.

Kuva 3 ääriviivoilla. Vain yksi voimala näkyy, muut jäävät metsän taakse.

Kuva 3 ääriviivoilla. Vain yksi voimala näkyy, muut jäävät metsän taakse.

Kuva 4. Näkymä Ristilammen eteläpuolelta luoteeseen. Näkyvissä sama voimala kuin kuvassa 3.

Kuva 4. Näkymä Ristilammen eteläpuolelta luoteeseen. Näkyvissä sama voimala kuin kuvassa 3.

Kuva 4 ääriviivoilla. Vain yksi voimala näkyy, muut jäävät metsän taakse.

Kuva 4 ääriviivoilla. Vain yksi voimala näkyy, muut jäävät metsän taakse.


11.08.2011

Yleisötilaisuus perjantaina 19.8. Savonrannalla

Syvälahden tuulivoimahankkeesta ja kaavoituksesta järjestetään yleisötilaisuus perjantaina 19.8.2011 klo 13:00 entisen Savonrannan kunnan valtuustosalissa, Lammintie 11, 58300 Savonranta. Tervetuloa!


11.07.2011

YVA-päätös Syvälahden tuulivoimahankkeesta

Tiedote: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Syvälahden tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavalla

Suomen Tuulivoima Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalaa kattavan Syvälahden tuulivoimapuiston rakentamista Savonlinnaan entisen Savonrannan kunnan etelärajalle. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 08.07.2011 antanut päätöksen, jonka mukaan Syvälahden tuulivoimapuiston toteuttaminen ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaista arviointimenettelyä.

Syvälahden tuulivoimahanke saattaa aiheuttaa yksittäisten voimalaitosten sijoittelusta riippuen haitallisia vaikutuksia sijoituspaikan lähistön asukkaille, mutta ELY-keskus katsoo, ettei vaikutusten laajuus ole erityisen merkittävä. Haitalliset vaikutukset tulee ottaa huomioon alueen kaavasuunnittelussa ja haittoja on vähennettävä kaikin suunnittelussa käytettävissä olevin keinoin. Tuulivoimapuiston keskeisimpiä haitallisia ympäristövaikutuksia ovat hankkeen maisemalliset vaikutukset lähinnä vesistöalueelle. Lisäksi tuulivoimahankkeella saattaa olla mm. haitallisia linnustollisia vaikutuksia, mitkä tulee selvittää kaavan laatimisen yhteydessä.

ELY-keskus katsoo, ettei sen tietoon ole tullut Suomen Tuulivoima Oy:n käynnistämästä Syvälahden tuulivoimapuiston hankkeesta tai sen ympäristöstä mitään sellaisia erityispiirteitä tai arvoja, joiden perusteella hankkeen ympäristövaikutuksia kokonaisuutena tarkasteltuna voitaisiin pitää YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavina. Harkintaperusteina on tarkasteltu hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutusten luonnetta.

Hankkeen toteuttaminen vaatii yleiskaavan laatimista ja sen perusteella myönnettäviä rakennuslupia. Savonlinnan kaupunki on hankkeesta vastaavan aloitteesta käynnistänyt ns. tuulivoimayleiskaavan laatimisen alueelle. Hankkeen vaikutukset selvitetään kaavoitusprosessissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksessa lueteltujen arviointia edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kesäkuun alussa voimaan tulleessa asetusmuutoksessa tuulivoimahankkeiden kokorajaksi on määritelty vähintään kymmenen laitosta tai vähintään 30 megawatin kokonaisteho.


18.05.2011

Tuulimittaukset Savonrannan Syvälahden alueella on aloitettu

Tuulimittauksia tehdään noin vuoden ajan. Mittaukset tehdään Sodar-mittauslaitteella, joka mittaa tuulen nopeutta ja suuntaa äänipulssin avulla eri korkeuksissa. Mittausten avulla saadaan tietoa tuuliolosuhteista koko vuoden ajalta. Tulosten perusteella nähdään, onko alueelle varmasti kannattavaa rakentaa tuulivoimaloita.

Lisää Sodar-mittauslaitteesta: http://www.tuulisampo.fi/sodar

 


27.02.2011

Syvälahden maisemasovitteet, osa II

Suomen Tuulivoima Oy on teettänyt lisää maisemasovitteita Syvälahden alueelta. Sovitteet on tehnyt TuuliSaimaa Oy.

Jokaisesta kuvasta on kaksi versiota: mahdollista todellisuutta kuvaava maisemasovite sekä ääriviivallinen maisemasovite. Ääriviivallisen sovitteen avulla nähdään tarkemmin, missä voimalat ovat, mikäli esimerkiksi puusto peittää näkyvyyttä. Ääriviivavahvistus näyttää siis myös todellisuudessa näkymättömiin jäävien voimaloiden sijainnit kuvauspaikasta katsottuna.

Tässä osiossa on kuvat Matkontieltä, Orivirran sillalta, Vuokalanvirran sillalta, Kautteen rannan ulkopuolelta sekä Kaarteenlahdesta (Hanhivirta) . Kuvat on otettu alueella talvella 2011. Kuvauskartta on tehty maanmittauslaitoksen avoimen aineiston Maastokarttarasteri 1:50 000 pohjalta 05/2013. Lisenssi.

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana!

 

Mallinnuskartta4_final

Kuvauskartta 2. Hirvimäentieltä, Orivirran sillalta, Vuokalanvirran sillalta, Kautteen rannan ulkopuolelta sekä Kaarteenlahdesta (Hanhivirta).

Kuva 1A. Hirvimäentieltä lounaaseen.

Kuva 1A ääriviivoilla.

Kuva 1A ääriviivoilla.

Kuva 4B.

Kuva 1B. Hirvimäentieltä länteen/lounaaseen. Lähin voimala on Parrinkankaalla, n. 620 m päässä. Taaempaan voimalaan on matkaa n. 1,1 km.

Kuva 1B ääriviivoilla.

Kuva 1B ääriviivoilla.

Kuva 1C.

Kuva 1C. Hirvimäentieltä luoteeseen.

Kuva 1C ääriviivoilla.

Kuva 1C ääriviivoilla.

Kuva 5.

Kuva 2. Orivirran sillalta länteen/lounaaseen.

Kuva 5 ääriviivoilla.

Kuva 2 ääriviivoilla. Voimalat jäävät pääosin puiden taakse.

Kuva 3.

Kuva 3. Vuolakanvirran sillalta Syvälahteen päin. Lähimpään voimalaan on matkaa n. 3,7 km.

Kuva 3 ääriviivoilla.

Kuva 3 ääriviivoilla.

Kuva 4A.

Kuva 4A. Pukkisillan luoteispäästä etelään/lounaaseen.

Kuva 4A ääriviivoilla.

Kuva 4A ääriviivoilla.

Kuva 4B.

Kuva 4B. Pukkisillan luoteispäästä etelään/lounaaseen 2

Kuva 4B ääriviivoilla.

Kuva 4B ääriviivoilla.

Kuva 5.

Kuva 5. Kautteen rannasta n. 200 ulospäin, kuvaussuunta kaakko. Lähimmät voimalat ovat n. 3 km päässä.

Kuva 5 ääriviivoilla.

Kuva 5 ääriviivoilla.

Kuva 6.

Kuva 6. Kaarteenlahdelta Syvälahteen päin (itä/kaakko). Lähimpiin voimaloihin on n. 8 km matkaa.

Kuva 6 ääriviivoilla.

Kuva 6 ääriviivoilla.


20.02.2011

Syvälahden maisemasovitteet osa I

Suomen Tuulivoima Oy on teettänyt lisää maisemasovitteita Syvälahden alueelta. Sovitteet on tehnyt TuuliSaimaa Oy.

Jokaisesta kuvasta on kaksi versiota: mahdollista todellisuutta kuvaava maisemasovite sekä ääriviivallinen maisemasovite. Ääriviivallisen sovitteen avulla nähdään tarkemmin, missä voimalat ovat, mikäli esimerkiksi puusto peittää näkyvyyttä. Ääriviivavahvistus näyttää siis myös todellisuudessa näkymättömiin jäävien voimaloiden sijainnit kuvauspaikasta katsottuna.

Tässä osiossa on kuvat Koirinojalta (kuvat 1), Pyöreislahdentieltä (kuvat 2), Pyöreissaaren sillalta (kuvat 3) sekä Huosiinen-järven etelärannalta (kuvat 4). Kuvat on otettu alueella talvella 2011. Kuvauskartta on tehty maanmittauslaitoksen avoimen aineiston Maastokarttarasteri 1:50 000 pohjalta 05/2013. Lisenssi.

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana!

 

Kuvauskartta 1.

Kuvauskartta 1. Koirinojalta, Pyöreislahdentieltä, Pyöreissaaren sillalta sekä Huosiinen-järven etelärannalta.

Kuva 1A. Koirinojalta lounaaseen. Puiden takana näkyvä voimala sijaitsee Kolisevanmäellä, n. 4 km päässä (tämä voimala poistettu lopullisesta hankesuunnitelmasta).

Kuva 1A. Koirinojalta lounaaseen. Puiden takana näkyvä voimala sijaitsee Kolisevanmäellä, n. 4 km päässä (tämä voimala poistettu lopullisesta hankesuunnitelmasta).

 

Kuva 1A ääriviivoilla

Kuva 1A ääriviivoilla

Kuva 1B. Koirinojalta länteen.

Kuva 1B. Koirinojalta länteen.

Kuva 1B ääriviivoilla. Metsä peittää voimaloita taakseen.

Kuva 1B ääriviivoilla. Metsä peittää voimaloita taakseen.

Kuva 1C. Koirinojalta luoteeseen. Metsän laidassa siintävä voimala sijaitsee Riita-ahonmäellä, jonne on n. 4 km matkaa.

Kuva 1C. Koirinojalta luoteeseen. Metsän laidassa siintävä voimala sijaitsee Riita-ahonmäellä, jonne on n. 4 km matkaa.

Kuva 1C ääriviivoilla.

Kuva 1C ääriviivoilla.

Kuva 2A. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) lounaaseen.

Kuva 2A. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) lounaaseen.

Kuva 2A ääririivoilla.

Kuva 2A ääririivoilla.

Kuva 2B. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) länteen. Lähin näkyvä voimala sijaitsee Parrikankaalla, joka on n. 1 km päässä. Taaempaan voimalaan on matkaa n. 1,5 km.

Kuva 2B. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) länteen. Lähin näkyvä voimala sijaitsee Parrikankaalla, joka on n. 1 km päässä. Taaempaan voimalaan on matkaa n. 1,5 km.

Kuva 2B ääriviivoilla.

Kuva 2B ääriviivoilla.

Kuva 2C. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) luoteeseen. Kuvassa näkyvät voimalat ovat samat kuin kuvassa 2B.

Kuva 2C. Pyöreislahdentieltä (n. 400 m Syvälahdentien risteyksestä) luoteeseen. Kuvassa näkyvät voimalat ovat samat kuin kuvassa 2B.

Kuva 2C ääriviivoilla

Kuva 2C ääriviivoilla

Kuva 3A. Pyöreissaaren sillalta kaakkoon. Keskellä näkyvistä voimaloista lähempään on matkaa n. 1,7 km ja taaempaan n. 2,4 km.

Kuva 3A. Pyöreissaaren sillalta kaakkoon. Keskellä näkyvistä voimaloista lähempään on matkaa n. 1,7 km ja taaempaan n. 2,4 km.

Kuva 3A ääriviivoilla

Kuva 3A ääriviivoilla

Kuva 3B. Pyöreissaaren sillalta kaakkoon/itään. Kuvassa näkyvät voimalat ovat samat kuin kuvassa 3A.

Kuva 3B. Pyöreissaaren sillalta kaakkoon/itään. Kuvassa näkyvät voimalat ovat samat kuin kuvassa 3A.

Kuva 3B ääriviivoilla.

Kuva 3B ääriviivoilla.

Kuva 3C. Pyöreissaaren sillalta itään.

Kuva 3C. Pyöreissaaren sillalta itään.

Kuva 3C ääriviivoilla.

Kuva 3C ääriviivoilla.

Kuva 3D. Pyöreissaaren sillalta koilliseen/itään.

Kuva 3D. Pyöreissaaren sillalta koilliseen/itään.

Kuva 3D ääriviivoilla

Kuva 3D ääriviivoilla.

 

Kuva 4A. Huosiinen-järven etelärannalta pohjoiseen.

Kuva 4A. Huosiinen-järven etelärannalta pohjoiseen. Lähimpänä näkyvä voimala sijaitsee Kolisevanmäellä, jonne on n. 2,7 km matkaa. HUOM! Tämä voimala on poistettu lopullisista suunnitelmista (& kaavasta), joten voimalaa ei myöskään näy tähän kuvauspaikkaan.

Kuva 4A ääriviivoilla.

Kuva 4A ääriviivoilla. Kolisevanmäen voimalan takana häämöttävä voimala on Riita-ahonmäellä. HUOM! Tämä voimala on lopullisissa suunnitelmissa siirretty Kalattomankankaalle (hieman pohjoisemmaksi) joten tämäkään voimala ei tule näkymään tähän kuvauspaikkaan.

Kuva 4B. Huosiinen-järven etelärannalta luoteeseen.

Kuva 4B. Huosiinen-järven etelärannalta luoteeseen.

Kuva 4B ääriviivoilla.

Kuva 4B ääriviivoilla.