Uutiset

27.10.2015

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta

Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 6 § perustella, että Vanhankylän tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia, taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelo on esitetty YVA-asetuksen 6 §:ssä. Hankeluettelon kohdan 7 e) mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset tuulivoimahankkeet, joissa yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia

Vanhakylän tuulivoimahankkeen koko on enintään 8 tuulivoimalaa ja kokonaisteho jää alle 30 megawattia. Kokoluokkansa puolesta Vanhakylän tuulivoimahanke ei siten edellytä YVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja Iaajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-lain 4 §:n 3 momentin mukaan harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa on otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Huomioon otettavia seikkoja on tarkemmin kuvattu YVA-asetuksen 7 §:ssä.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että esitetyn mukaisen Vanhakylän tuulivoimahankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne eivät ole sellaisia, että tuulivoimaloiden rakentaminen todennäköisesti aiheuttaisi laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Näin ollen Vanhakylän tuulivoimahanke ei edellytä myöskään YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaista ympäristövaikutusten tapauskohtaista arviointimenettelyä.

Hankkeen mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset selvitetään vireillä olevassa osayleiskaavassa.

YVA-lain 25 §:n mukaan myös muiden kuin YVA-menettelyyn tulevien hankkeiden osalta hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.

Vanhakylän tuulivoimahankkeen edellyttämän osayleiskaavaprosessin yhteydessä laaditaan luonto-, lajisto- ja maisemaselvitykset ja tehdään tarvittavat arviot hankkeen ympäristövaikutuksista. Kaavoitusprosessi turvaa myös osallisten vaikutusmahdollisuudet.

Päätös Ympäristö.fi-sivuilla.


07.10.2015

Vanhankylän tuulivoimahanke

Suomen Tuulivoima Oy suunnittelee max. 8 tuulivoimalan hanketta Vanhankylän alueelle Loviisaan. Suunnittelualue sijaitsee noin 18 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta länteen. Pääsääntöisesti metsätalousaluetta oleva alue rajautuu lännessä Porvoon kaupungin rajaan ja pohjoisessa Porvoon moottoritiehen (valtatie 7). Suunnittelualueen itäpuolella moottoritien ja Vanhankyläntien eritasoliittymän kohdalla sijaitsee Kuninkaantien ABC ja Robin Hood -myymälä.

Loviisan kaupunginhallitus päätti § 180 27.6.2011, että Loviisan kaupungille on ensisijaisen tärkeää sekä tuulivoiman lisäinvestointien mahdollistava maankäytön tarkastelu että tuulivoimainvestoijien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. Loviisan seudun elinkeino-ohjelmassa on yhtenä tavoitteena energia-alan osaamisen täydentäminen vähäpäästöisen ja päästöttömän energian osaamisella. Vuonna 2013 laadittiin koko kaupungin kattava tuulivoimaselvitys, jonka pohjalta rajattiin tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Alueita löytyi yhteensä 13 kpl, joista yksi on Vanhankylän tuulivoima-alue. Tekninen lautakunta (26.2.2013) ja kaupunginhallitus (25.3.2013) ovat hyväksyneet tuulivoimaselvityksen jatkotyön pohjaksi. Vanhankylän tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistava osayleiskaava on tullut vireille vuoden 2014 kaavoituskatsauksella, TL 25.2.2014, § 24. Aloitusvaiheessa koottiin suunnittelun käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka oli nähtävillä 14.10.-14.11.2014.

 


10.06.2014

Syvälahden tuulivoimayleiskaava jäi valtuuston pöydälle 9.6.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto jätti Syvälahden tuulivoimayleiskaavan pöydälle kokouksessaan 9.6.2014. Valtuusto haluaa odottaa valtioneuvostolta mahdollisesti syksyllä tulevia uusia asetuksia liittyen tuulivoimaloiden melutasoon.

“Mikäli uusilla asetuksilla on vaikutusta voimaloiden sijoitteluun, tulemme muuttamaan kaavaa niin, että se on uusien asetustenkin valossa hyväksyttävä. On kuitenkin valitettavaa, että asiaan jymähdettiin jo nyt tässä vaiheessa – se olisi joka tapauksessa tullut tehtäväksi rakennuslupavaiheessa”, lausuu Katariina Kainulainen-D’Ambrosio Suomen Tuulivoima Oy:stä. “Puolustusvoimilta ei edelleenkään olla saatu vihreää valoa alueelle rakentamiseen, joten rakentamaan alueelle ei joka tapauksessa päästä vielä vähään aikaan”.


19.03.2014

Syvälahden tuulivoimayleiskaava uudelleen nähtävillä 18.4.2014 saakka

Savonlinnan Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotus pidetään MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtävillä 19.3. – 18.4.2014. Yleiskaavalla mahdollistetaan tuulivoimaloiden rakentaminen Syvälahden alueelle. Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville, koska voimaloiden sijainteja on osittain muutettu sekä kaava-alueen rajaus on osittain muuttunut. Alue sijaitsee Savonrannan kirkonkylän lounaispuolella.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras, 3. kerros, kaupungin kotisivulla www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Lamminniementie 11.

Kaavasta antavat lisätietoja Pöyry Finland Oy:ssä kaavanlaatija Juha Heimala, p. 0400 152047, juha.heimala(at)poyry.com ja Savonlinnan kaupungilla kaavoituspäällikkö Risto Aalto, puh. 044 4174659, risto.aalto(at)savonlinna.fi.


25.09.2013

Syvälahden maisemasovitteet, osa V

Suomen Tuulivoima Oy on teettänyt lisää maisemasovitteita, tällä kertaa Pyyveden pohjoisrannalta otettujen kuvien pohjalta. Maisemasovitteiden avulla saadaan selvyyttä siihen, miten tuulivoimalat näkyvät minnekin. Sovitteet on tehnyt TuuliSaimaa Oy.

Tässä osiossa on kuvat Ongittajan rannasta (kuva 1) sekä Räkkälin rannasta (kuvat 2 ja 3) Syvälahteen päin. Kuvat on otettu loppukesällä 2013. Kuvauskartta on tehty maanmittauslaitoksen avoimen aineiston Maastokarttarasteri 1:50 000 pohjalta 05/2013. Lisenssi.

Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.

Kuvauskartta 5. Pyyveden pohjoisrannan kuvauspaikat ja -suunnat.

Kuvauskartta 5. Pyyveden pohjoisrannan kuvauspaikat ja -suunnat.

Kuva 1. Ongittajan rannasta Syvälahteen päin.

Kuva 1. Ongittajan rannasta Syvälahteen päin. Lähin voimala on Pässintyykynmäellä, kuvan vasemmassa reunassa. Voimalalle on matkaa n. 1,5 km.

Kuva 2. Räkkälin rannasta Syvälahteen päin.

Kuva 2. Räkkälin rannasta Syvälahteen päin. Lähin voimala sijaitsee Pässintyykynmäellä, kuvan keskivaiheilla. Voimalalle on matkaa n. 1,7 km.

Kuva 3. Räkkälin rannasta Syvälahteen päin. Lähin voimala sijaitsee Pässintyykynmäellä, jonne on matkaa n. 1,8 km.

Kuva 3. Räkkälin rannasta Syvälahteen päin. Lähin voimala sijaitsee Pässintyykynmäellä, jonne on matkaa n. 1,8 km.


12.06.2013

Yleisötilaisuus Savonrannalla 17.6.2013

Syvälahden tuulivoimayleiskaavaehdotus pidetään MRA 19§:n mukaisesti nähtävillä 14.6.-15.7.2013. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras, 3. krs, kaupungin kotisivuilla www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Lamminniementie 11.

Yleiskaavasta järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 17.6. klo 17:00 Savonrannan yhteispalvelupisteessä, entisessä valtuustosalissa. Tervetuloa!


30.04.2013

Puolustusvoimilta kielteinen lausunto Syvälahdesta

Puolustusvoimat antoi lausuntonsa Syvälahden tuulivoimahankkeesta helmikuussa 2013. Lausunto perustuu VTT:llä teetettyyn tutkaselvitykseen. Valitettavasti puolustusvoimien lausunto oli kielteinen. Se näkee, että alueelle rakennettavilla tuulivoimaloilla on haitallinen vaikutus puolustusvoimien lakisääteiseen aluevalvontatehtävän suorittamiselle. Puolustusvoimien eri organisaatioiden laatimien asiantuntija-arvioiden perusteella hankkeella ei kuitenkaan arvioida olevan muita merkittäviä vaikutuksia puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin eikä puolustusvoimien kiinteän linkkiverkon yhteyksiin.

Nyt selvityksessä on, voidaanko voimalamäärää vähentämällä saada puolustusvoimilta hyväksyvä lausunto hankkeelle.

Kaavoituksessa edetään tästä huolimatta loppuun saakka. Puolustusvoimien hyväksyntä voidaan vaatia rakennuslupavaiheessa, tai rakennusluvat voi saada ehdollisina (eli rakentaa saa vasta, kun puolustusvoimilta on hyväksyntä hankkeelle).

Tutka-asia on yksi tuulivoimahankkeiden suurimmista kompastuskivistä tällä hetkellä. Ongelman ratkaisemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut lakiehdotuksen tuulivoiman kehittämisalueista. Tuulivoimarakentamisen tutkaesteet voitaisiin poistaa tietyillä erikseen nimetyillä alueilla puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkan hankinnalla. Lisää asiasta: TEM: Valtiolta tukea Raahen seudun tutkahaitan kompensointiin ja TEM: Tutkakompensaatio.


15.03.2013

Voimalamäärä yhdeksästä kahdeksaan Syvälahdessa

Syvälahden tuulivoimahankkeen tuulivoimayleiskaavaluonnoksesta saatujen huomautusten pohjalta on voimalamäärä vähennetty alueella kahdeksaan voimalaan. Kaikista eteläisin Kolisevanmäen voimala on poistettu ja Riita-ahonmäen voimala on siirretty Kalattomankankaalle. Tämä sijoittelu on siis päivitetty lopulliseen kaavaan.

Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta päätti toimittaa Syvälahden tuulipuistoa koskevan yleiskaavaehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi lausuntokierrosta sekä toista nähtävillä oloa varten kokouksessaan 7.5.2013.


26.11.2012

Yleisötilaisuus 18.12.2012 Savonrannalla

Syvälahden tuulivoimahankkeen yleiskaavaluonnoksen yleisötilaisuus järjestetään 18.12.2012 klo 13:00 Savonrannan yhteispalvelupisteen kokoushuoneessa, Lamminniementie 11, 58300 Savonranta. Tervetuloa!


Syvälahden yleiskaavaluonnos nähtävillä 31.12.2012 saakka

Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta on 13.11.2012 päättänyt asettaa Syvälahden tuulivoimayleiskaavaluonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. Nähtävillä oloaika on 26.11.-31.12.2012. Alue sijaitsee Savonrannan kirkonkylän lounaispuolella.

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras, 3. kerros, kaupungin kotisivuilla www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä.

Mahdolliset kaavaluonnokseen liittyvät mielipiteet on toimitettava 31.12.2012 mennessä osoitteeseen Pöyry Finland Oy/Juha Heimala, Valtakatu 25, 53100 Lappeenranta. Kaavasta antavat lisätietoja Pöyry Finland Oy:ssa kaavanlaatija Juha Heimala, puh. 010 33 37457, juha.heimala(at)poyry.fi ja Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö Risto Aalto, puh. 044 417 4659, risto.aalto(at)savonlinna.fi.

(Lähde: http://www.savonlinna.fi/kuulutus/514)