Uutiset

27.08.2012

Yhdeksälle voimalalle lentoesteluvat 2.7.2012

Myötätuuli puhaltaa viimein Syvälahden tuulipuiston lentoesteasioissa! Trafi myönsi Syvälahden tuulipuiston kaikille suunnitelluille yhdeksälle voimalle lentoesteluvat 2.7.2012, Finavian antamista kielteisistä lausunnoista poiketen.

Seuraavaksi odottelemme, että VTT:llä työn alla olevaa selvitystä voimaloiden vaikutuksesta puolustusvoimien tutkajärjestelmiin, ja sitten tämän pohjalta saatavaa lausuntoa puolustusvoimilta. VTT:n selvityksen tulisi valmistua piakkoin.


24.01.2012

Finavian lentoesterajoitukset edelleen ongelmana Syvälahdessa

Finavian viime vuoden puolella asettamat uudet lentoesterajat eivät ole auttaneet Syvälahden tilannetta. Lentoesterajat ovat alueella osittain pysyneet samoina ja osittain jopa kiristyneet. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että alueelle saadaan Finavian mukaan rakentaa vain yksi voimala, jolle saatiin myönteinen lentoestelausunto jo elokuussa.


15.12.2011

Finavia lieventää lentoesterajoituksiaan

Lentoesteiden korkeusrajoituksia lievennetään 15.12.2011 alkaen. Lausuntojen lieventämisellä edistetään tuulivoiman lisärakentamista uusien voimalahankkeiden lisääntyessä ja voimaloiden korkeuksien kasvaessa.

Lisätietoja: http://www.finavia.fi/medialle/tiedotearkisto/finavia_tiedotteet/finavia_tiedote?id=7779353

Selvitteillä on, onko muutoksella vaikutuksia Syvälahden hankkeeseemme.


17.10.2011

Tuulivoimaan tutustumisretki Syvälahden asukkaille ja maanomistajille

Matkasimme Savonrannan Syvälahden alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa Haminaan tuulivoimaan tutustumisretkelle keskiviikkona 12.10.2011. Retki oli oikein onnistunut, lukuunottamatta todella hienoa ja tyyntä ilmaa, jonka vuoksi tuulivoimalan roottorin pyöriminen jäi tällä kertaa näkemättä.

Kiitos kaikille asianosaisille mukavasta päivästä!


11.08.2011

Yleisötilaisuus perjantaina 19.8. Savonrannalla

Syvälahden tuulivoimahankkeesta ja kaavoituksesta järjestetään yleisötilaisuus perjantaina 19.8.2011 klo 13:00 entisen Savonrannan kunnan valtuustosalissa, Lammintie 11, 58300 Savonranta. Tervetuloa!


11.07.2011

YVA-päätös Syvälahden tuulivoimahankkeesta

Tiedote: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Syvälahden tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavalla

Suomen Tuulivoima Oy suunnittelee yhdeksän tuulivoimalaa kattavan Syvälahden tuulivoimapuiston rakentamista Savonlinnaan entisen Savonrannan kunnan etelärajalle. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 08.07.2011 antanut päätöksen, jonka mukaan Syvälahden tuulivoimapuiston toteuttaminen ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaista arviointimenettelyä.

Syvälahden tuulivoimahanke saattaa aiheuttaa yksittäisten voimalaitosten sijoittelusta riippuen haitallisia vaikutuksia sijoituspaikan lähistön asukkaille, mutta ELY-keskus katsoo, ettei vaikutusten laajuus ole erityisen merkittävä. Haitalliset vaikutukset tulee ottaa huomioon alueen kaavasuunnittelussa ja haittoja on vähennettävä kaikin suunnittelussa käytettävissä olevin keinoin. Tuulivoimapuiston keskeisimpiä haitallisia ympäristövaikutuksia ovat hankkeen maisemalliset vaikutukset lähinnä vesistöalueelle. Lisäksi tuulivoimahankkeella saattaa olla mm. haitallisia linnustollisia vaikutuksia, mitkä tulee selvittää kaavan laatimisen yhteydessä.

ELY-keskus katsoo, ettei sen tietoon ole tullut Suomen Tuulivoima Oy:n käynnistämästä Syvälahden tuulivoimapuiston hankkeesta tai sen ympäristöstä mitään sellaisia erityispiirteitä tai arvoja, joiden perusteella hankkeen ympäristövaikutuksia kokonaisuutena tarkasteltuna voitaisiin pitää YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavina. Harkintaperusteina on tarkasteltu hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutusten luonnetta.

Hankkeen toteuttaminen vaatii yleiskaavan laatimista ja sen perusteella myönnettäviä rakennuslupia. Savonlinnan kaupunki on hankkeesta vastaavan aloitteesta käynnistänyt ns. tuulivoimayleiskaavan laatimisen alueelle. Hankkeen vaikutukset selvitetään kaavoitusprosessissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

YVA-lain mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa hankkeeseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksessa lueteltujen arviointia edellyttävien hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Kesäkuun alussa voimaan tulleessa asetusmuutoksessa tuulivoimahankkeiden kokorajaksi on määritelty vähintään kymmenen laitosta tai vähintään 30 megawatin kokonaisteho.


18.05.2011

Tuulimittaukset Savonrannan Syvälahden alueella on aloitettu

Tuulimittauksia tehdään noin vuoden ajan. Mittaukset tehdään Sodar-mittauslaitteella, joka mittaa tuulen nopeutta ja suuntaa äänipulssin avulla eri korkeuksissa. Mittausten avulla saadaan tietoa tuuliolosuhteista koko vuoden ajalta. Tulosten perusteella nähdään, onko alueelle varmasti kannattavaa rakentaa tuulivoimaloita.

Lisää Sodar-mittauslaitteesta: http://www.tuulisampo.fi/sodar