Vanhakylä

Vanhakylän tuulivoimapuistoa suunnitellaan Loviisan kaupungissa sijaitsevalle Pernajan Vanhakylän alueelle. Suunnittelualue sijaitsee valtatie 7:n kaakkoispuolella, jonne voimaloita voitaisiin alustavien suunnitelmien mukaan sijoittaa kahdeksan kappaletta. Alue sijaitsee n. 17 km etäisyydessä Loviisan kaupungin keskustasta länteen. Loviisan kaupunki laati vuonna 2013 koko kaupungin kattavan tuulivoimaselvityksen, jonka pohjalta rajatuista soveltuvista alueista yksi oli Vanhankylän alue.


27.10.2015

Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta

Uudenmaan ELY-keskus on päättänyt ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 6 § perustella, että Vanhankylän tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöön paneminen edellyttää arviointia, taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelo on esitetty YVA-asetuksen 6 §:ssä. Hankeluettelon kohdan 7 e) mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävät sellaiset tuulivoimahankkeet, joissa yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia

Vanhakylän tuulivoimahankkeen koko on enintään 8 tuulivoimalaa ja kokonaisteho jää alle 30 megawattia. Kokoluokkansa puolesta Vanhakylän tuulivoimahanke ei siten edellytä YVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja Iaajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-lain 4 §:n 3 momentin mukaan harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa on otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Huomioon otettavia seikkoja on tarkemmin kuvattu YVA-asetuksen 7 §:ssä.

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että esitetyn mukaisen Vanhakylän tuulivoimahankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne eivät ole sellaisia, että tuulivoimaloiden rakentaminen todennäköisesti aiheuttaisi laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Näin ollen Vanhakylän tuulivoimahanke ei edellytä myöskään YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaista ympäristövaikutusten tapauskohtaista arviointimenettelyä.

Hankkeen mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset selvitetään vireillä olevassa osayleiskaavassa.

YVA-lain 25 §:n mukaan myös muiden kuin YVA-menettelyyn tulevien hankkeiden osalta hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.

Vanhakylän tuulivoimahankkeen edellyttämän osayleiskaavaprosessin yhteydessä laaditaan luonto-, lajisto- ja maisemaselvitykset ja tehdään tarvittavat arviot hankkeen ympäristövaikutuksista. Kaavoitusprosessi turvaa myös osallisten vaikutusmahdollisuudet.

Päätös Ympäristö.fi-sivuilla.


07.10.2015

Vanhankylän tuulivoimahanke

Suomen Tuulivoima Oy suunnittelee max. 8 tuulivoimalan hanketta Vanhankylän alueelle Loviisaan. Suunnittelualue sijaitsee noin 18 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta länteen. Pääsääntöisesti metsätalousaluetta oleva alue rajautuu lännessä Porvoon kaupungin rajaan ja pohjoisessa Porvoon moottoritiehen (valtatie 7). Suunnittelualueen itäpuolella moottoritien ja Vanhankyläntien eritasoliittymän kohdalla sijaitsee Kuninkaantien ABC ja Robin Hood -myymälä.

Loviisan kaupunginhallitus päätti § 180 27.6.2011, että Loviisan kaupungille on ensisijaisen tärkeää sekä tuulivoiman lisäinvestointien mahdollistava maankäytön tarkastelu että tuulivoimainvestoijien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. Loviisan seudun elinkeino-ohjelmassa on yhtenä tavoitteena energia-alan osaamisen täydentäminen vähäpäästöisen ja päästöttömän energian osaamisella. Vuonna 2013 laadittiin koko kaupungin kattava tuulivoimaselvitys, jonka pohjalta rajattiin tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Alueita löytyi yhteensä 13 kpl, joista yksi on Vanhankylän tuulivoima-alue. Tekninen lautakunta (26.2.2013) ja kaupunginhallitus (25.3.2013) ovat hyväksyneet tuulivoimaselvityksen jatkotyön pohjaksi. Vanhankylän tuulivoimahankkeen rakentamisen mahdollistava osayleiskaava on tullut vireille vuoden 2014 kaavoituskatsauksella, TL 25.2.2014, § 24. Aloitusvaiheessa koottiin suunnittelun käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka oli nähtävillä 14.10.-14.11.2014.