Gammelby vindkraftsprojekt

Suomen Tuulivoima Oy planerar ett vindkraftsprojekt i Gammelgy område med maximalt åtta vindkraftverk. Projektområdet ligger i Lovisa, cirka 18 kilometer väster om stadens Centrum. Området består främst av skogsbruksområde och gränsar i väster till Borgå stad och i norr till Borgå motorväg (riksväg 7). Öster om planeringsområdet vid motorvägens och Gammelbyvägens planskilda korsning finns Kungsvägens ABC och affären Robin Hood.

Lovisa stadsstyrelse beslöt 27.6.2011 § 180 att det är ytterst viktigt för Lovisa stad att det både görs en utredning av markanvändningen för att möjliggöra tilläggsinvesteringar i vindkraft och inleds nära samarbete med vindkradtsinvesterare. Ett mål i näringsprogrammet för Lovisaregionen är att komplettera kompetensen i energisektorn med kompetens inomm utsläpssnål och utsläppsfri energi. År 2013 grjordes en vindkraftutredning som omfattade hela staden. Utgående från den avgränsades de områden som är bäst lämpade för utbyggnad av vindkraft. Det hittades sammanlagt 13 områden av vilka ett är Gammelby vindkraftsområde. Tekniska nämnden (26.2.2013) och stadsstyrensen (25.3.2013) har godkänt vindkraftsutredningen som bas för det fortsätta arbetet. Delgeneralplanen anhängiggjordes genom planläggningsöversikten år 2014, teknniska nämnden 25.2.2014, § 24. Program för deltagande och bedömning var framlagd 14.10.-14.11.2014.