Beslut om tillämpning av förfarande vid MKB för Gammelby vindkraftsprojekt

Nylands NMT-centralens beslut 26.10.2015 om tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Gammelby vindkraftsprojekt var att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) tillämpas inte i Gammelby vindkraftsprojektet.

Enligt MKB-lagen 4 § 1 mom. tillämpas miljökonsekvensbedömningsförfarandet på projekt och deras ändringar beträffande vilka verkställigheten av ett för Finland förpliktande internationellt fördrag förutsätter bedömning eller vilka kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser på grund av särdragen i Finlands natur och miljö i övrigt. En förteckning över projekt som kräver miljökonsekvensbedömningsförfarande finns i MKB förordningen § 6. Enligt projektförteckningens punkt 7 e) krävs ett miljökonsekvensbedömningsförfarande för vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 30 megawatt.

Gammelby vindkraftsprojekt omfattar högst 8 vindkraftverk och den totala effekten är mindre än 30 megawatt. På grund av storleken kräver Gammelby vindkraftsprojekt alltså inte ett miljökonsekvensbedömningsförfarande enligt MKB-lagen 4 § 1 mom.

Enligt MKB-lagen 4 § 2 mom. tillämpas ett bedömningsförfarande dessutom i enskilda fall, när ett projekt eller en väsentlig ändring av ett redan genomfört projekt sannolikt föranleder betydande, till sin natur och omfattning skadliga miljökonsekvenser, även med beaktande av de sammantagna konsekvenserna av olika projekt. Enligt MKB-lagen 4 § 3 mom. ska man vid avgörande av konsekvensernas betydelse i enskilda fall beakta projektets egenskaper och läge samt konsekvensernas natur. Aspekter som ska beaktas beskrivs närmare i MKB-förordningen 7 §.

NTM-centralen i Nyland anser att det föreslagna vindkraftsprojektet i Gammelby i fråga om egenskaper, läge och konsekvensernas natur inte är sådant att vindkraftsbyggnationen sannolikt skulle orsaka betydande, till sin natur och omfattning skadliga miljökonsekvenser. Därför kräver Gammelby vindkraftsprojekt inte heller ett fallspecifikt miljökonsekvensbedömningsförfarande enligt MKB-lagen 4 § 2 mom.

I samband med den delgeneralplaneprocess som krävs för Gammelby vindkraftsprojekt görs behövliga bedömningar av projektets miljökonsekvenser.

Enligt MKB-lagen 25 § ska den som ansvarar för något annat projekt än ett sådant som kräver MKB-förfarande vara tillräckligt medveten om projektets miljökonsekvenser i den omfattning som rimligen kan förutsättas. I samband med den delgeneralplaneprocess som krävs för Gammelby vindkraftsprojekt görs behövliga bedömningar av projektets miljökonsekvenser. Planläggningsprocessen tryggar också intressenternas påverkningsmöjligheter.

Beslut på Miljo.fi-sidor.