Tuulivoima-info

Mitä tuulivoima on?

Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoimalan pyörivien lapojen liike-energia muutetaan sähkövirraksi. Se on uusiutuvaa energiaa ja on pohjimmiltaan peräisin auringon säteilyenergiasta.

Käynnistyäkseen voimala tarvitsee vähintään 3 m/s tuulennopeutta. Riippuen voimalamallista, tuulen nopeuden ollessa 12-14 m/s voimala saavuttaa nimellistehonsa. Tästä eteenpäin aina n. 25 m/s saakka voimala tuottaa vakiotehoa. Parhaita paikkoja tuulivoimaloille ovat merten rannikot, merialueet, aukeat mereen rajoittuvat pellot, tai suurten mäkien tai vuorten rinteet, joilla tuulen keskinopeus on 5,5-7,5 m/s.

 

Tuulivoiman ympäristövaikutukset?

Tuulivoiman varsinainen tuulivoimalan toiminta on polttoainevapaata eikä siitä synny päästöjä. Tuulivoiman positiiviset ympäristövaikutukset ovatkin energiantuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. Se, kuinka paljon nämä päästöt vähenevät, riippuu siitä, mitä sähköntuotantomuotoa tuulivoimalla korvataan.

Suurin osa tuulivoimalan osista voidaan uusiokäyttää.

Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia arvioidaan kaavoituksen ja lupamenettelyjen yhteydessä. Lisäksi merkittävien tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään myös kansalaisten ja muiden osallisten näkemykset. Selvitettävien asioiden laajuuteen ja yksityiskohtaisuuteen vaikuttavat sijaintialueen ympäristöarvot ja muu alueidenkäyttö, kyseessä oleva kaavataso sekä rakentamisen mitoitus. Mitä herkemmästä alueesta ja suuremmasta muutoksesta nykytilanteeseen verrattuna on kysymys, sitä yksityiskohtaisempia selvitysten tulee olla. Selvitysten perusteella varmistutaan siitä, että suunniteltava hanke tai aluevaraus voidaan toteuttaa ympäristöllisesti hyväksyttävällä tavalla ja että ratkaisu on myös muuten toteuttamiskelpoinen.

(Lähde: Tuulivoimaopas).

 

Tuulivoima Suomessa ja muualla Euroopassa

Suomessa on hyvät tuuliolosuhteet tuulivoiman tuottamiseen. Turbiinien roottorien halkaisijoiden kasvu ja entistä korkeammat tornit puolestaan mahdollistavat kustannustehokkaan rakentamisen rannikkoalueiden lisäksi myös syvemmälle sisämaahan,

Vaikka tuulivoimarakentaminen on viime vuosina lähtenyt Suomessa käyntiin, on se kuitenkin ollut vaatimatonta verrattuna maailmalla tapahtuneeseen kehitykseen.  Suomen tuulivoimakapasiteetti on 288 MW, 162 tuulivoimalaa (vuoden 2012  lopussa). Tuulivoimalla tuotettiin noin 0,6% Suomen sähkönkulutuksesta (noin  492GWh) vuonna 2012. Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli 199 MW,  131 tuulivoimalaa. Tuulivoimalla tuotettiin noin 0,6% Suomen  sähkönkulutuksesta (noin 481 GWh).

(Lähde: VTT)

Vuonna 2008 tuulivoiman rakentamisen kansalliseksi tavoitteeksi asetettiin Suomessa kuuden terawattitunnin tuotanto vuonna 2020. Maaliskuussa 2013 tehdyssä strategiapäivityksessä tätä rakentamista joudutetaan kehittämällä suunnittelua ja lupamenettelyjä ja siten lupien saamista. Samalla vuoden 2025 tavoitteeksi asetettiin noin 9 TWh tuotanto. Merituulivoiman demonstraatiohankkeelle hallitus on varannut 20 miljoonan euron erillistuen vuodelle 2015.

(Lähde: TEM: Strategiapäivitys)

 

Tuulivoiman työllistävät vaikutukset

Tuulivoima työllistää hankkeen suunnitteluvaiheessa sekä rakentamisen ja tuotantokauden aikana. Teknologiateollisuus arvioi vuonna 2009 ilmestyneessä Tuulivoiman tiekartta 2009 -selvityksessään 100 MW tuulivoimapuiston työllistävän vaikutuksen Suomessa seuraavasti:

– Projektikehitys ja asiantuntijapalvelut 10 htv

– Infrastruktuurin rakentaminen ja asentaminen 70 htv

– Käyttö ja kunnossapito 20 vuotta 800 htv

– Voimaloiden valmistus, materiaalit, komponentit ja järjestelmät 300 htv

– YHTEENSÄ 1180 htv

(Lähde: Teknologiateollisuus: Tuulivoiman tiekartta 2009)

 

Hyödyt sijoituspaikkakunnalle ja paikallisille asukkaille

Tuulivoimapuiston rakentaminen hyödyttää sijoituspaikkakuntaa samalla tavalla kuin teolliset investoinnin ylipäätään. Rakentamisen aikana syntyy työpaikkoja, etenkin jos paikalliset rakennusliikkeet ovat aktiivisia tarjoamaan palvelujaan. Kaupallisen toiminnan aikana kunnalle tulee verotuloja (kiinteistövero, mahdollisesti yhtiövero). Pienelle kunnalle suuren tuulivoimapuiston kiinteistöverotulot voivat olla varsin merkittäviä. Kaikkiin tuulivoimapuistoihin tarvitaan lähiseudulle sijoittuva huolto-organisaatio. Vaikka tuulivoimapuiston varsinainen käyttö- ja kunnossapito usein hoidetaankin kaukovalvonnalla ja keskitetysti, useimmiten vikapäivystystä varten paikallisen sähköyhtiön tai teollista huoltoa tekevän yhtiön kanssa tehdään sopimus. Isommille tuulivoimapuistoille voidaan perustaa paikallinen huoltokeskus. Myös maanomistajat saavat korvauksen tuulivoimapuistoksi vuokraamastaan maa-alueesta.

(Lähde: Tuulivoimayhdistys ry)